وفاداری؛ نام‌های سیاست امیرحسین بیانی | منفی یک ۳۰ فروردین  —  ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۸

سیاه‌چاله صفاالدین امامی | پاسیو ۳۰ فروردین  —  ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۸